WHAT SHOULD THE CARRIER DO IN REGARDS WITH COVID-19?

World Health Organization (WHO) increased the global risk from ‘high’ to ‘very high’ regarding Covid-19, also declared International Public Health Emergency. Without a doubt Logistics sector is one of the most affected sectors from the pandemic.

Due to Covid-19 force majeure, many obstacles and controversy arise, due to the measures taken, during the performance of the transportation business (especially closed border gates etc.). However it should well evaluated whether this obstacle is temporary or a permanent one. If Covid-19 turns performance into a permanent impossibility it would be considered as a force-majeure; if the impossibility is temporary than it would be considered as an unexpected situation. First of all the carrier should be certain of a force-majeure in regard with this distinction.

Accordingly, in case of force majeure, it is necessary to apply the articles of force majeure under the title of force majeure, and even if the force majeure has not been regulated in the transportation agreements, certain rights of the carrier are regulated in accordance with the CMR Convention and the Turkish Commercial Code.

In case of an obstacle consisting force-majeure resulting from Covid-19 during transportation, the first thing the carrier should do is to notify the client in a written form. With this notification the client should be asked for instructions and should be warned for providing information regarding the performance of the transportation in a given time frame. The carrier should inform the client about the change in the transportation route, alternative transportation routes, especially the additional expenses caused by this situation and should ask for a written consent from the client included in the instructions. However it does not mean that the agreement has been suspended while the carrier awaits for confirmation, responsibilities of the carrier regarding the commodity is still applicable and the carrier would be responsible for any damages/diminutions/losses.

In case that the client does not respond to the written notice, the carrier would be able to take the necessary precautions in regards to the benefit of the client. However the carrier would be able to have the commodity sold, if the commodity is a product that can spoil, it is legitimate to take such precautions or if the possible expenses are not at a reasonable proportion to the value of the commodity. If it is not possible to utilize the commodity, then the carrier would be able to annihilate the commodity. Under such conditions it would be accepted that the transportation has been concluded and the carrier would be able to ask for compensation of expenses caused by the taken precautions.

For further enquiries,

Logistics and Litigation Department – Attorney EzgiÖzkan | ezgi@gurlaw.com

info@gurlaw.com

SümbülSokak No:61Levent, İstanbul

Tel: +90 212 325 90 20

www.gurlaw.com


COVİD-19 DOĞRULTUSUNDA TAŞIYICI NE YAPMALIDIR?

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından Coronavirüs (Covid-19) yönünden küresel risk seviyesi ‘yüksekten’ ‘çok yüksek’ seviyesine çıkartılmış olup ayrıca Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan edilmiştir. Kuşkusuz Lojistik sektörü de şu aşamada pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biridir.

Covid-19 mücbir sebebi ile taşıma işinin ifası sırasında alınan tedbirler sebebi ile (özellikle kapatılan sınır kapıları vs) bir çok engel ve tartışma ortaya çıkmaktadır. Fakat bu engelin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu iyi değerlendirilmelidir. Covid-19’un ifayı sürekli olarak imkansız hale getirmesi mücbir sebep teşkil etmekte olup bu imkansızlık geçici ise beklenmedik halin varlığından bahsedilebilecektir. Öncelikle bu ikili ayrım konusunda taşıyıcı mücbir sebebin varlığından emin olmalıdır.

Bu doğrultuda mücbir sebebin varlığı halinde taşıma sözleşmelerinin mücbir sebep başlıklı maddelerine başvurulması gerekmekte olup taşıma sözleşmelerinde mücbir sebep düzenlememiş olsa dahi CMR Konvansiyonu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca taşıyıcının belirli hakları düzenleme altına alınmıştır.

Taşıyıcının ilk olarak yapması gereken Covid-1 mücbir sebebine bağlı olarak bir taşıma işi sırasında bir engelin varlığı halinde bu durumun müşteriye yazılı olarak ihbar etmektir. Bu yazılı ihbar ile beraber müşteriden talimatları alınmalı, belirlenmiş bir süre içerisinde müşteriden taşımanın ifası için bilgi verilmesi gerektiği ihtar edilmelidir. Taşıyıcı bu yazılı ihbar ile taşıma güzergahının değiştirilmesi, alternatif taşıma güzergahları, özellikle bu sebeple ortaya çıkacak maliyetler vb konularda müşterisine bilgi vermeli ve müşteri tarafından verilecek talimatta tüm bu hususlar için yazılı bir onay istemelidir. Fakat taşıyıcı onay beklerken sözleşme askıya alındığı düşünülmemelidir, taşıyıcının sorumluluğu devam etmekle taşıyıcı taşınan emtiaya ilişkin meydana gelebilecek herhangi bir zarar/ziyan/zayiden sorumlu olacaktır.

Müşterinin bu yazılı ihbara cevap vermemesi durumunda ise taşıyıcı müşterisinin menfaatine göre en iyi tedbiri alabilecektir.Fakat taşınan emtia bozulabilir nitelikte ise, bu yönde bir önlem alma durumu haklı ise veya aksi takdirde oluşacak giderler emtianın değerine göre makul bir oranda değilse, taşıyıcı malı sattırabilecektir. Taşınan malın değerlendirilmesi imkanı yok ise taşıyıcı taşınan malı imha edebilecektir. Bu hallerde taşıma işi sona ermiş sayılır ve taşıyıcı almış olduğu önlemler sebebi ile gerekli giderlerin tazminini isteyebilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için,

Lojistik ve Dava Departmanı- Av. Ezgi ÖZKAN

info@gurlaw.com

Sümbül Sokak No:61 Levent, İstanbul

Tel: +90 212 325 90 20www.gurlaw.com