REGARDING THE IMPACT OF THE NEW LAW ENACTMENT ON IP RIGHTS

On March 25, 2020, the General Assembly of the Grand National Assembly of Turkey enacted the Provisional Article 1, which was added to the Amendment to Certain Laws No. 7226. The Law suspends the time limits in legal proceedings from March 13, 2020 to April 30, 2020.

According to the law, the deadlines for compulsory administrative remedies, origination, exercise and termination of anyrights including the foreclosures are suspended from the exact date of March 13, 2020.

Aforementioned regulation covers the periods specified in the Industrial Property Code No. 6769. According to that, all periods related to the periodical transactions in the Industrial Property Code have been suspended for the current period of time, starting from March 13, 2020.

What Does That Regulation Mean?

In the terms of transactions carried out within the IP Courts;

  • In the terms of law cases; all time periods oforigination, exerciseandtermination of anyrights, theonesappointedtopartiesthat isissuedbyjudgealongwiththetime periods in mediationandmediationinstitutionsincludingfiling a lawsuit, commencing execution proceedings, application, filing a report, appeal, warning, notification, presentation and statute of limitations, foreclosures and compulsory administrative remedies are suspended from March 13, 2020 until April 30, 2020, inclusive of both dates.
  • In the terms of criminal proceedings; all necessary measures and procedures including postponing negotiations and hearings that are related to Supreme Court and State Council will be taken by Cabinet, the ones related to FirstInstance Courts, and District Courts of Appealwill be taken by Supreme Council of Judges and Public Prosecutors; and the ones related to justice services will be taken by Ministry of Justice.
  • Time limits for protection measures and interim injunctions, criminal proceedings and investigations and the time limits for crimes and penalties due to trademark infringements are excluded from the Law’s content.
  • All time limits of origination, exercise and termination of any rights before TURKPATENT, decided to be suspended within the scope of this regulation.

For the unperformed transactions that fell within the dates March 13 – April 30, 2020, the right owners and their attorneys shall have time to performthese transactions retrospectively. The time limits that are suspended will begin the day after suspension period ends (May 1, 2020). The time limits which have 15 days or less will be expired from beginning of the suspension period (March 13, 2020) until the 15 days from beginning of the re-running date (May 15, 2020).The President of the Turkish Republic have a right to extend that suspension period only for one time and for the period of 6 months if the pandemic continues.

For further enquiries,

IP Department – Attorney Yasemin KOYUNCU yasemin@gurlaw.com

info@gurlaw.com

Sümbül Sokak No:61Levent, İstanbul

Tel: +90 212 325 90 20

www.gurlaw.com


YENİ KANUN TEKLİFİNİN SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNA ETKİSİ

TBMM Genel Kurulu tarafından 7226 sayılı Kanun Teklifi’ne COVID-19 ile ilgili eklenen Geçici Madde 1, 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilmiş olup; yasal sürelerin 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler, hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur.

Söz konusu düzenleme, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen süreleri de kapsamaktadır. Buna göre sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli işlemlere ilişkin tüm süreler 13 Mart 2020 tarihini de kapsayacak biçimde mevcut zaman dilimi için durmuştur.

Peki Bu Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri bünyesinde yürütülen işler açısından;

  • Hukuk davaları bakımından; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından teyit edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 tarihinden (bu süre dahil) 30.04.2020 tarihine kadar (bu süre dahil) durduruldu.
  • Ceza davaları bakımından, durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların;Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Bakanlar Kurulu; ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu; adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.
  • Koruma tedbirleri ve ihtiyati tedbir işlemleri süreleri ve marka hakkına tecavüz konulu ceza soruşturma ve kovuşturmaları bakımından öngörülen suç ve cezaların süreleri Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır.
  • Bu düzenleme kapsamında TÜRKPATENT nezdinde bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin de durdurulması öngörülmüştür.

13 Mart 2020 – 30 Nisan 2020 tarihlerine (bu tarihler dahil) denk gelen ve gerçekleştirilmemiş işlemler için hak sahipleri ve vekillerine geriye dönük olarak bu işlemleri yapma hakkı tanınacaktır.

Durdurulan süreler durma süresinin sona erdiği tarihi izleyen gün (1 Mayıs 2020) tekrar işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle (13 Mart 2020) bitimine on beş gün veya daha az kalmış olan süreler, sürelerin tekrar işlemeye başladığı tarihten  itibaren on beş gün süreyle uzamış sayılacaktır.

Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı tarafından bu sürenin bir kereye mahsus olmak ve altı ayı geçmemek üzere uzatılması ve kapsamının daraltılması ihtimal dahilinde olup, gelişmeler tarafımızca sizlere bildirilecektir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için,

Fikri Mülkiyet  Departmanı- Av. Yasemin KOYUNCU yasemin@gurlaw.com
info@gurlaw.com
Sümbül Sokak No:61 Levent, İstanbul
Tel: +90 212 325 90 20
www.gurlaw.com