New Regulations on Protection of Turkish Currency

Pursuant to the President Decision Numbered 85, published on 13 September 2018, on the Official Gazette numbered 30534 (the “Decision”), Turkish residents shall use Turkish Currency in certain agreements including but not limited to the sale or lease agreements related to movables or immovables executed between themselves. Agreements that had been made before the Decision and in foreign currency shall be converted to Turkish Currency within 30 days.

Furthermore, Ministry of Treasury and Finance (the “Ministry”) has taken further measures upon the devaluation of TRY. The Communiquéregarding the Decision Number 32 on Protection of the Value of the Turkish Currency numbered 3028-32/48, published in Official Gazette numbered 30525 (the “Communiqué”) regulates the procedures and principles regarding the obligation of bringing the export income of Turkish residents, into Turkey and accordingly, the period for bringing the export income into Turkey has been determined as 180 days from the actual export date and it has been set forth that minimum 80% of the export income must be sold to the banks. The Communiqué came into force on its date of publication (04.09.2018) and its provisions will remain in force for 6 months.

Prohibition on Executing Agreements in Foreign Currency for Turkish Residents

Pursuant to the Decision, Turkish residents shall not be able to determine the price or any payment obligation in foreign currency or indexed to foreign currency in the following agreements executed between themselves;

 • Movable and immovable sales agreements
 • Any kind of movable and immovable lease, including vehicles and financial leasing agreements
 • Leasing agreements
 • Labor and service agreements
 • Contracts for work

Unless otherwise determined by the Ministry, foreign currency amounts determined in the agreements signed before the effective date of the Decision shall be converted to Turkish Currency within 30 days.

The Decision came into force on its publication date (13.09.2018) and the Ministry is authorised to make any exemptions regarding the Decision. Thus, the exemptions to be announced by the Ministry are currently expected.

Obligation to Bring Export Income to Turkey and Sell it to the Banks

Pursuant to the Communiqué, export income of Turkish residents shall be transferred to an intermediary bank or brought to Turkey within 180 days after the payment is made by the importer. Furthermore, at least 80% of the export income shall be sold to a bank in Turkey by the exporter.

While the main principle is to bring the export income in Turkish currency or in foreign currency as declared, it is also possible to bring foreign currency in exchange of an export made in Turkish currency. Accordingly, export income could be brought to Turkey in accordance with following methods of payment:

 • Letter of Credit
 • Payment against Document
 • Cash against Good
 • Letter of Credit with Acceptance Credit
 • Payment against Document with Acceptance Credit
 • Cash against Good with Acceptance Credit
 • Advance Payment

Exporters will be liable for bringing export income on time, selling them to the banks and closing export accounts on time. The responsible parties will be determined by the Ministry, in cases where the export income is sold and the commercial risk is undertaken by banks or factoring companies. Moreover, intermediary banks will be liable of monitoring the transfer and sale of the export income.

Adjustments regarding Special Exports

The Communiqué has introduced some regulations for the following special exports by determining time limits differing from the general rule, which is 180 days;

 • 365 days for exports made by contracting companies to abroad,
 • 180 days following the final sale of exports made through consignee, and 180 days following the end of international fairs, exhibitions and weeks for goods sent to be sold in these fairs, exhibitions and weeks,
 • 90 days following the deadline for sale of goods or date of final sale, in case the goods are temporarily exported abroad and not returned to Turkey or the goods are sold within the given period or additional period granted,
 • 90 days following the maturity date determined in the sale with credit or leasing agreements, if the exports are made with credit or leasing in accordance with the current Export Regime and Financial Leasing Legislation.

Time Limits for Sales Made by Advance Foreign Currency Payments

Export sales made by advance foreign currency payments must be concluded within 24 months. The utilization period for the advance foreign currency payments is determined as the document period within the scope of exports with Inward Process Authorization Certificate; Tax, Duty and Charge Exemption Certificates, and sales and deliveries considered to be export and foreign currency earning services and operations.

Reductions on Export Prices

The Communiqué regulates the reductions and set-offs on export income, which can be made by banks, in detail. In cases where set-off is permitted, export  income will be deemed as being brought to Turkey on time, and foreign currency purchase and sale certificate will be issued over the foreign currency purchase rate on the set-off date for the set-off part.

Account Closing

In case of commercial exports, the accounts related to exports for which the export income is brought to Turkey on time will be closed by intermediary banks. The accounts that are not closed on time will be reported to Tax Office Directorate or the Tax Office Presidency. In this case, 90 days period will be provided in order to close the accounts, and the accounts will be closed after the deadline if there is no force majeure or valid reason.

Notwithstanding the above,

 • Export accounts that have deficiency (including deficiencies arising from insurance amounts) up to 10% of the export income indicated in customs declaration or in customs form, which do not exceed 100.000 USD or its equivalent will be directly closed by banks without considering the existence of force majeure,
 • Open accounts that have deficiency up to 10% of the export income indicated in customs declaration or in customs form, which do not exceed 200.000 USD or its equivalent will be closed by Tax Office Directorate or the Tax Office Presidency through cancellation by taking force majeure into account.
 • Cancellation requests regarding open accounts exceeding 200.000 USD or its equivalent as per each custom declaration will be examined and concluded by the Ministry by taking force majeure and valid reasons into account.

Sanctions

The sanctions stipulated in Law on the Protection of the Value of Turkish Currency numbered 1567 (the “Law”) will be applicable to the export income that is not brought to Turkey within the time limits stipulated in this Communiqué and pursuant to the Article 3, Sub-Article 3 of the Law, an administrative fine up to 5% of the current value of export income will be applicable.

Enforcement of the Communiqué

Provisions of the Communiqué will remain in force for 6 Months from its date of publication (04.09.2018). Furthermore, the period for bringing export income into Turkey will be applied for the actual exports occurred within the effective period of the Communiqué, even if such period extends beyond the effective period. Lastly, the Ministry is authorized to increase the effective period of the Communiqué and adjusting the amounts and the durations in the Communiqué.

If you have any questions regarding the Communiqué or the Decision please do not hesitate to contact our firm at info@gurlaw.com

GUR LAW FIRM


Türk Parasını Koruyucu Yeni Düzenlemeler

13 Eylül 2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca (“Karar”), Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım-satım ve kiralama sözleşmeleri dâhil olmak üzere, bazı sözleşmelerinde Türk Lirası kullanımı zorunlu tutulmuştur. Karar tarihinden önce döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmelerin ise 30 gün içerisinde taraflarca Türk Lirası’na dönüştürülmesi gerektiği belirtilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı(“Bakanlık”) ise Türk Lirası’nın değer kaybetmesi üzerine bazı ek önlemler almıştır. 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 3028-32/48 numaralı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yapılan ihracat işlemlerine ilişkin bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek, bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün olarak belirlenmiş ve bu bedellerin en az %80’inin bankalara satılması zorunlu tutulmuştur. Tebliğ yayım tarihinde (04.09.2018) yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ hükümleri 6 ay süre ile geçerli olacaktır.

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Döviz Üzerinden Sözleşme Yapma Sınırlaması

Karar uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişiler, kendi aralarındaki aşağıdaki sözleşme türlerine dair sözleşme bedelini ve sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklardır.

 • Menkul ve gayrimenkul alım satım sözleşmeleri
 • Taşıt ve finansal kiralama dâhil olmak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri
 • Leasing sözleşmeleri
 • İş ve Hizmet sözleşmeleri
 • Eser sözleşmeleri

Kararın yürürlük tarihinden önce akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller ise,Bakanlıkça belirlenen haller dışında, taraflarca 30 gün içinde Türk parası olarak yeniden belirlenecektir.

Karar yayımı tarihinden (13.09.2018) itibaren yürürlüğe girecek olup, Bakanlığa karara ilişkin istisna getirme yetkisi tanınmıştır. Bu kapsamda, getirilecek istisnalar beklenmektedir.

İhracat Bedellerin Yurda Getirilmesi ve Bankaya Satılması Zorunluluğu

Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişilerce gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ithalatçının ödemesini takiben ve en geç fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde, ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya yurda getirilmesi öngörülmüştür. Buna ilaveten, söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu tutulmuştur.

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esası benimsenmekle birlikte, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür. İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebileceği öngörülmüştür.

 • Akreditifli Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Kabul Kredili Akreditifli Ödeme
 • Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme
 • Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme
 • Peşin Ödeme

İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu tutulmuştur. Alacak hakkının satın alınması suretiyle ticari riskin bankalar veya faktöring şirketlerince üstlenildiği durumlarda ise sorumluları Bakanlığın belirleyeceği belirtilmiştir. Ayrıca ihracata aracılık eden bankalara ihracat bedelinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izleme yükümlülüğü getirilmiştir.

Özel Nitelikteki  İhracat İşlemlerine İlişkin Düzenlemeler

Tebliğ aşağıda belirtilen özellikli ihracat işlemlerine ilişkin düzenleme getirerek, yurda getirilme sürelerini genel kural olan fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden farklı şekilde;

 • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracat için 365 gün;
 • Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi, veya haftanın bitimini müteakip 180 gün;
 • Yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde, satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün;
 • Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün olarak belirlenmiştir.

Peşin Döviz Karşılığı Satışlarda Süre Sınırı

Peşin döviz karşılığı ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu tutulmuştur. Peşin dövizlerin kullanım süresi, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak, belge süresi olarak belirlenmiştir.

İhracat Bedeli Üzerinden Yapılacak İndirimler

Tebliğ’de ihracat bedelinden yapılabilecek indirimler ve bankalar tarafından yapılabilecek mahsup işlemleri detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Mahsuba izin verilen hallerde ihracat bedellerinin süresi içinde yurda getirilmiş sayılacağı ve mahsuba tabi tutulan kısım için mahsup tarihinde geçerli döviz alış kuru üzerinden döviz alım ve satım belgeleri düzenleneceği belirtilmiştir.

Hesapların Kapatılması

Ticari amaçla yapılan mal ihraçlarında bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesapların aracı bankalarca kapatılması öngörülmüştür. Süresi içinde kapatılmayan hesaplar, aracı bankalarca Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya Vergi Dairesi Başkanlığına ihbar edilecektir. Bu durumda hesapların kapatılması için 90 gün süre verilecektir, süre sonunda mücbir sebep veya haklı sebep olmaması halinde hesaplar kapatılacaktır. Mücbir sebep varlığı halinde ise, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler itibariyle ek süre verileceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte,

 • 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın gümrük beyannamesi veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dâhil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca;
 • 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.
 • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri mücbir sebepler ile haklı sebepler göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacaktır.

Yaptırım Rejimi

Tebliğ’de belirtilen süreler içinde yurda getirilmeyen bedeller için 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun’daki yaptırım rejimi uygulama alanı bulacak ve Kanun’un 3. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca yurda getirmekle yükümlü olunan rayiç bedelin %5’ine kadar idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.

Tebliğ’in Yürürlüğü

Tebliğ hükümleri 6 ay süre ile yayımı tarihinden itibaren (04.09.2018) yürürlükte kalacaktır. Tebliğ’in yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemleri için bedel getirme süresi Tebliğ yürürlükten kalktıktan sonraki bir tarihe denk gelse de uygulanacaktır. Son olarak, Bakanlık, Tebliğ’in yürürlük süresini uzatmaya, Tebliğ’deki miktar ve süreleri değiştirmeye yetkili olacaktır.

Tebliğ’e veya Karar’a ilişkin sorularınız olduğu takdirde lütfen info@gurlaw.com adresinden büromuz ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

GÜR HUKUK BÜROSU