The Ministry of Trade has published the Communiqué (the “Communiqué”) on the Procedures and Principles Relating to Implementation of Article 376 of Turkish Commericial Code numbered 6102 (“TCC”) in the Official Gazette dated 15 September 2018. The Communiqué sets forth the detailed procedures and principles relating to loss of capital and insolvency and brings new protective measures for the joint stock, limited and commandite companies suffering from capital loss or insolvency and sets the obligations of the company’s board of directors and general assembly at such times.

Loss of Capital

Pursuant to paragraphs 1 and 2 of Article 376 of the TCC, board of directors should immediately call the general assembly for a meeting, if it is understood from the previous year’s annual balance sheet that at least half or two thirds of the sum of the capital and legal reserves has eroded due to loss. Communiqué sets forth that, loss of capital may be taken into consideration in the general assembly even it was not included in the agenda.

  • Erosion of at least half of the sum of the capital and legal reserves due to loss

If at least half of the sum of the capital and legal reserves erodes due to loss, board of directors should submit and explain to shareholders the last balance sheet, the appropriate remedial measures and the financial condition of the company. Adjustment of the capital, increase of capital, shutting down or decrease of some units of production, sale of subsidiaries and changing marketing strategy are given as examples of remedial measures in the Communiqué. It is under the discretion of the general assembly to accept the submitted remedial measures without any change, with changes or deciding on the implementation of another measure that is not submitted.

  • Erosion of at least two-thirds of the sum of the capital and legal reserves due to loss

Pursuant to Article 376 paragraph 2of the TCC,in caseat least two-thirds of the sum of the capital and legal reserves erodes due to loss, general assembly would decide to proceed with the remaining one-third of the capital or to adjust the capital in order to recover losses; however, if it does not decide on one of the remedies mentioned herein, the company would terminate automatically. The Communiqué clarifies to proceed with the remaining one-third of the capital as to decreasethe capital in accordance with the Articles 473-475 of TCC. In such case,the board of directors has been authorized to notinvite the creditors, not paying their receivables and not providing security to the creditors during the capital decrease.

The Communiqué defines adjusting the capital as, the settlement of the company’s balance sheet deficits by some or all of the shareholders, however, adjustment of the legal reserves are kept out of this scope. In case it is decided for the adjustment of the capital, each shareholder will be obliged to give enough money to eliminate the eroded amount of capital that occurred due to loss. Each shareholder can participate in the capital adjustment on a pro rata basis, however, these contributions of the shareholders will not be regarded as investing capital or loans and will be refunded. Furthermore, these payments will not be regarded as advance payments for further capital increases and will be collected in the capital adjustment fund in equities and be monitored therein.

The decision of capital adjustment is taken unanimously in joint stock companies and limited partnership (komanditşirket) divided into shares. The capital adjustment decision in limited liability companies is taken in accordance with the provisions of Article 603 regulating additional payment obligations and the following provisions. Some shareholders may adjust the capital bythemselves, in case the adjustment of the capital decision is not taken by the general assembly.

The Communiqué, in addition to adjusting the capital and proceeding with the remaining one-third of the capital, also enables the general assembly to increase the capital in order to cure the loss. In this context, general assembly will be able to decide to decrease the capital in the amount of loss while at the same time being able to decide on capital increase with the desired amount. In this case, one-fourth of the increased capital needs to be paid during the increase. The Communiqué provides a new opportunity that, the general assembly may also choose to increase the capital without going through a capital decrease. However, in such case, an amount corresponding to at least half of the capital needs to be paid prior to the registration of capital increase.

If the general assembly fails to implement one of the above-mentioned remedies, the company will automatically terminate and enter into liquidation.

Insolvency

The Communiqué defines insolvency as, on event wherethe company’s assets are not sufficient to cover its debts. Indicators of insolvency may be evidenced in annual and interim financial reports, inaudit reports, in reports of early determination committee and by observations of the board of directors. The Communique provides to the management and the shareholders the possibilities; to proceed with the remaining capital, adjustment of the capital and increasing the capital in case of insolvency before making a bankruptcy application.

Remedial Merger

The Comminiqué also gives the opportunity to make a remedial merger with another company in case of loss of capital or insolvency in addition to above-mentioned remedies. In this case, the company that will be merged with should have sufficient equity to cover the loss and this should be ratified by the reports of independent accountants and financial advisor or certified public accountants.

Exchange Rate Differences

The Provisional Article of the Communiqué provides that, until 1 January 2023, losses arising from the differences in liabilities denominated in a foreign currency;  which have not been fulfilled yet, may be disregarded in the calculations to be made regarding loss of capital or insolvency.

If you have any questions regarding the Communiqué please do not hesitate to contact our firm at info@gurlaw.com

GUR LAW FIRM 


Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumunda Uyulacak Yeni Usul ve Esaslar

Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayınlanmıştır. Tebliğ, sermaye kaybı ve borca batıklık halleri ile bu hallerde şirket yönetim organı ve genel kurulun yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenlemekte, sermaye kaybı veya borca batıklık yaşayan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri koruyucu yeni düzenlemeler getirmektedir.

Sermaye Kaybı

Kanun’un 376. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında son yıllık bilançodan sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısının ya da üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, yönetim kurulu genel kurulu hemen toplantıya çağırır. Tebliğ uyarınca genel kurulun gündem maddeleri arasında şirketin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığının belirtilmesi gerekir ancak bu husus gündemde yer almasa dâhi toplantıda görüşülebilecektir.

  • Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde yönetim organının son bilançoyu, her ortağın anlayabileceği şekilde şirketin finansal durumunu ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri genel kurula sunması gerekir. Tebliğ’de yönetim organının genel kurula sunabileceği iyileştirici önlemlere örnek olarak sermayenin tamamlanması, sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin satışı ve pazarlama sisteminin değiştirilmesi halleri sayılmıştır. Sunulan önlemleri aynen kabul etmek, değiştirerek kabul etmek veya sunulan önlemler dışında başka bir önlemin uygulanmasına karar vermek genel kurulun takdir yetkisindedir.

  • Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması

Kanun’un 376. maddesinin ikinci fıkrasıuyarıncasermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul sermayenin üçte biri ile yetinilmesine veya sermayenin tamamlanmasına karar verir, bu durumlardan birine karar vermediği taktirde şirket kendiliğinden sona erer. Tebliğ ise sermayenin üçte biri ile yetinilmesi konusuna açıklık getirerek Kanun’un 473 ilâ 475 maddelerine göre sermayenin azaltılması gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda yapılacak sermaye azaltımındayönetim organına, yapılacak sermaye azaltımındaalacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçebilme hakkı tanınmıştır.

Tebliğ, sermayenin tamamlanması yöntemini bilanço açıklarının ortakların tamamı veya bazı ortaklar tarafından kapatılması olarak tanımlamış, kanuni yedek akçelerin tamamlanmasını ise bu kapsam dışında tutmuştur. Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde her ortak zarar sebebiyle karşılıksız kalan tutarı kapatacak miktarda parayı vermekle yükümlü olacaktır. Her ortak tamamlamaya payı oranında katılabilecek, ancak ortaklar tarafından verilen para geri alınamayacaktır. Ortaklar tarafından yapılan bu ödemeler şirkete sermaye konulması veya borç niteliğinde olmayıp karşılıksız olacaktır. Ayrıca yapılan ödemeler gelecekte yapılacak sermaye artırımlarına mahsuben bir avans olarak nitelendirilemeyecektir. Söz konusu ödemeler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabında toplanacak ve takip edilecektir.

Sermayenin tamamlanması kararı, anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde oybirliği ile alınır. Limited şirketlerde ise sermayenin tamamlanması Kanun’un 603 ve devamı maddelerinde düzenlenen ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri getiren hükümler nezdinde yapılır. Sermayenin tamamlanamaması durumu ise bazı ortakların kendi istekleriyle tamamlama yapmasına engel oluşturmayacaktır.

Tebliğ ayrıca, sermayenin tamamlanması ve sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ek olarak, genel kurula sermaye artırma imkânı da vermiştir. Bu bağlamda, genel kurul sermayenin ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak istenilen tutarda artırıma karar verebilecektir.  Bu şekilde artırılan sermayenin en az dörtte birinin artırma sırasında ödenmesi şart koşulmuştur. Tebliğ’de yeni bir düzenleme olarak sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden genel kurul tarafından sermaye artırımına karar verilebilecektir. Ancak bu halde sermaye artırımı esnasında sermayenin yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi zorunlu tutulmuştur.

Genel kurulun yukarıda belirtilen tedbirlerden birini almaya karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erecek ve tasfiyeye girecektir.

Borca Batık Olma Durumu

Tebliğ, borca batık olma durumunu şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması hali olarak tanımlamıştır. Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık ve ara dönem finansal tablolardan, denetime tabi şirketlerde denetim raporlarından, erken teşhis komitesinin raporlarından, yönetim organının belirlemelerinden ortaya çıkabilir. Tebliğ, borca batık olma durumunda yönetim organı ve pay sahiplerine iflas için mahkemeye başvurulmadan önce sermayenin kalan kısmı ile yetinme, sermayeyi tamamlama ve sermayenin artırılması önlemlerini alabilme imkânı tanımaktadır.

İyileştirici Birleşme

Tebliğ ile sermaye kaybı ve borca batıklık hallerinde yukarıdaki önlemlere ek olarak başka bir şirketle iyileştirici birleşme yapma imkânı getirilmiştir. Bu halde birleşilen şirketin kaybolan sermayeyi karşılayabilecek tutarda ve serbestçe tasarruf edilebilen öz varlığa sahip olması gerekir. Birleşme işlemine katılacak diğer şirketin, kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda varlığa sahip olduğunun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile ortaya konulması gerekir.

Döviz Kuru Farklılıkları

Tebliğ’e eklenen geçici madde ile henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının 1 Ocak 2023 tarihine kadar sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplarda dikkate alınmayabileceği düzenlenmiştir.

Tebliğ’e veya açıklamaya ilişkin sorularınız olduğu takdirde lütfen info@gurlaw.com adresinden büromuz ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

GÜR HUKUK BÜROSU


download – New Procedures and Principles Regarding loss of capital.pdf
indir – Sermayenin Kaybı ve Borca batık olma durumu.pdf