Mediation for Commercial Disputes

As shared in our memorandum on Bill of Law (the “Bill of Law”) regarding the obligation to apply to mediation method as a pre-condition to file a lawsuit for commercial disputes regarding payment of a sum based on receivables and compensation claims before taking such dispute to the courts. The Bill of Law has become a law, under the“Law on Procedure of Initiation of Legal Proceedings Regarding Pecuniary Claims Arising from Subscription Agreements” Numbered 7155 (the “Law”), published in the Official Gazette dated 19 December 2018 and numbered 30630.

The Law states by the addition it has made to the Mediation Law for the Legal Disputes that, a lawsuit shall be dismissed without any actionin case it has been filed before applying to a mediator. Plaintiff has to attach to the writ of summons the original or certified copy of the final minutes, which indicate that the dispute could not reach an agreement by the mediation method. Failure to comply with this requirement would result in the court sending an invitation to the plaintiff requesting the submittal of the final minutes within a final term of one week, and otherwise the lawsuit would be dismissed. During the period starting from the application to a mediator until the issuance of the final minutes, statute of limitations and prescription periods would also be ceased.

Mediation applications shall be made to the mediation officelocated in the place of the competent court or to the authorized chief clerks where mediation offices do not exist. Mediator shall be appointed by the mediationoffice from the lists which are provided to the commission presidents. However, in case the parties mutually agree on any mediator from the list; such mediator shall be appointed.

Mediator, by himself, shall not be able to consider de facto;whether the mediator office which made the delegation is competent or not.The counter party may object to the jurisdiction of the mediation office with its evidences at latest at the first meeting. Such objection shall be resolved finally by the relevant civil court of peace within one week. The same mediator shall be appointed in case of refusal of the objection. However, in case of acceptance of the objection, within one week upon the notification of the resolution, a new application has to be made to the competent office; and in this case the application date to the incompetent office shall be regarded as the application date to the competent office.

Pursuant to the Mediation Law for the Legal Disputes, as a general rule mediator shall resolve the application within 3 weeks from the appointment date. This period might be extendedby the mediator for maximum 1 week in case of compulsory situations. However, by the addition made to Article 5 of the Turkish Commercial Code Numbered 6102, in commercial disputes, mediator shall resolve the application within 6 weeks from the appointment date and this period might be extended by the mediator for maximum 2 weeks in case of compulsory situations.

The mediator shall terminate its activities and issue the final minutes in cases of failure to reach the parties, or failure to conduct a meeting due to the absence of the parties, or settlement of the parties or failure to reach any settlement. In case of termination of the mediation due to theabsence of one of the parties in the first meeting, the absent party shall be kept responsible for all court expenses even the absent party is found right in the lawsuit partially or fully; moreover, the court cannot decide on any attorney fee in favor of such absent party. In case of termination due to the absence of both parties in the first meeting, each party shall assume its own court expenses.

In case of settlement of the parties at the end of the mediation, mediation fee shall be borne equally between the parties, unless agreed otherwise agreed. If the parties cannot reach an agreement following negotiations exceeding two hours, fee of the first two hours shall be paid from the budget of the Ministry of Justice and the exceeding part shall be borne equally between parties; unless agreed otherwise.

In case of existence of any interim measure or provisional seizure before filing a lawsuit; the legal term for filing a lawsuit, which has been stipulated in the relevant laws, shall cease during the period starting from the mediation application until the issuance of the final minutes..

Mediation application shall not be mandatory in cases where arbitration or another alternative dispute resolution method will be applied by virtue of a specific law or a contract agreed between the parties.

Relevant provisions of the Law considering the mediation as a pre-condition of a commercial lawsuit will enter into force on 01.01.2019.

If you have any questions regarding the Law or the explanationplease do not hesitate to contact our firm at info@gurlaw.com

GUR LAW FIRM 


Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkındaki ticari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasınıdava şartı haline getiren Kanun Teklifi’ne (“Kanun Teklifi”) ilişkin bilgilendirme notumuzu daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bahsi geçen Kanun Teklifi,7155 sayılıAbonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”)kapsamında; 19 Aralık 2018 tarihli,30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmıştır.

Kanun, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na yaptığı eklemeyle, arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın usulden reddine karar verileceğini hüküm altına almıştır. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkeme davacıya son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderecektir. Arabulucuya başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler işlemez.

Arabuluculuk başvuruları uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır. Arabulucu, komisyon başkanlarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir ve tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde seçilen arabulucu görevlendirilir.

Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, delilleri ile birlikte arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Yetki itirazı ilgili sulh hukuk mahkemesi tarafından bir hafta içinde kesin olarak karara bağlanır. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir. İtirazın kabulü halinde ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulur; bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca genel kural olarak arabulucu başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandırmalıdır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta uzatılabilir.Ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5. maddesine yapılan eklemeyle ise, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculara başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 6 hafta içinde sonuçlandırma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sürenin ise zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 2 hafta uzatılabileceği belirtilmiştir.

Arabulucu, taraflara ulaşılamaması veya taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması ya da tarafların anlaşması yahut anlaşamaması hallerinde faaliyetini sona erdirir ve son tutanağını düzenler. Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyeti sona erer ise; toplantıya katılmayan taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur, ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde arabuluculuk ücreti aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Tarafların iki saati aşan görüşmeler neticesinde anlaşamaması halinde ise, iki saatlik ücret tutarı Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir, aşan kısma ilişkin ücret ise aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.

Dava açılmadan evvel ihtiyati tedbir kararı veya ihtiyati haciz kararı verilirse ilgili kanunlarda düzenlenen dava açma süresi arabuluculuğa başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez.

Özel kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin uygulanacağına ilişkin hüküm bulunan hallerde dava şartı olarak arabuluculuğa başvurmak zorunlu olmayacaktır.

Kanun’unticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun’a veya açıklamaya ilişkin sorularınız olduğu takdirde lütfen info@gurlaw.com adresinden büromuz ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

GÜR AVUKATLIK BÜROSU